Maldų tekstai

Kryžiaus ženklas

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

Viešpaties malda „Tėve mūsų..“

Angelo pasveikinimas „Sveika, Marija“

Dievo pagarbinimas

„Sveika, Karaliene“ (Salve, Regina)

Malda už mirusiuosius

KRYŽIAUS ŽENKLAS
Maldos pradžioje atliekame kryžiaus ženklą:

VARDAN DIEVO – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.


APAŠTALŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame)
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
(atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.


NIKĖJOS-KONSTANTINOPOLIO TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ, visagalį Tėvą,
dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų,
vienatinį Dievo Sūnų,
prieš visus amžius gimusį iš Tėvo:
Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo;
gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu.

Per jį visa yra padaryta.
Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus.
(nusilenkiame)
Šventosios Dvasios veikimu
priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi.
(atsitiesiame)
Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus,
nukankintas ir palaidotas.
Kaip Šventajame Rašte išpranašauta,
trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių.
Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.
Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo ir Sūnaus,
su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą,
kalbėjusią per pranašus.
Tikiu vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią.
Pripažįstu vieną Krikštą nuodėmėms atleisti.
Laukiu mirusiųjų prisikėlimo
ir būsimo amžinojo gyvenimo.
Amen.


VIEŠPATIES MALDA „TĖVE MŪSŲ..“

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen.


ANGELO PASVEIKINIMAS „SVEIKA MARIJA“

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.

Amen.


DIEVO PAGARBINIMAS

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados,

ir per amžius.

Amen.


„SVEIKA, KARALIENE“ (SALVE, REGINA)

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!


MALDA UŽ MIRUSIUOSIUS

Amžinąjį atilsį duok mirusiems (-iam, -iai), Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems (jam, jai) tešviečia.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems (-iam, -iai), Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems (jam, jai) tešviečia.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems (-iam, -iai), Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems (jam, jai) tešviečia.

Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Svetainė įkurta 2020-03-18. Svetainėje apsilankė 4 607 lankytojai. Svetainės autorius kunigas Sigitas Grigas.
Sistema: „WordPress“. Svetainės programuotojas Gytautas Beresnevičius: matematikos-korepetitorius.lt